Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Perhepalvelut

Someron kaupungin perhepalvelut tarjoavat monenlaista apua ja tukea perheen elämän erilaisissa tilanteissa. Apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukea vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, kasvatuskysymykset, lapsen erityistarpeet, perheenjäsenen sairastuminen tai uupuminen, vanhempien erotilanne ja perheen muu kriisi. 

Perhepalveluita ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, kasvatus- ja perheneuvonta, lastenvalvojan palvelut tai tuetut ja valvotut tapaamiset. Perhepalveluiden saaminen edellyttää lapsen, nuoren ja perheen kanssa yhdessä tehtävää palvelutarpeen arviointia. Perhepalvelut ovat yksittäistä ohjausta ja neuvontaa sekä tilapäistä apua lukuunottamatta suunnitelmallista työtä, joka perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun asiakassuunnitelmaan..

Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen.

Asiakasperheelle määritellään tarvittaessa omatyöntekijä, joka vastaa perheen asioista.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. (Sosiaalihuoltolaki 19 §)

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lapsiperheille kotipalvelu on maksutonta. 

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

 Perhetyö on:

Perhetyö on maksutonta.

Muut palvelut

Lapsen, nuoren tai perheen tilanteesta riippuen voidaan myöntää myös muita palveluita kuten tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, tukea harrastustoimintaan tai keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvontaa toteuttaa Somerolla lapsiperhepsykologi sekä seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus.

Lapsiperhepsykologi 

Lapsiperhepsykologi tukee ja auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erilaisissa perhe-elämän muutostilanteissa. Lapsiperhepsykologi tekee tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon ja koulujen kanssa.  

Lasten ja nuorten vaikeuksien selvittelyssä on vanhempien mukanaolo ja tuki tärkeää. 

Lapsiperhepsykologin työmuotoja ovat: 

  1. Lasten, nuorten ja perheiden ja vanhemmuuden tutkimukset
  2. Lapsille, nuorille, aikuisille, pareille ja perheille tarkoitetut terapeuttiset tukikäynnit
  3. Perheasioiden sovittelu
  4. Yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten kanssa

Lapsiperhepsykologi
Seppo Auer
p. 044 7791 223
Jänistie 1, Somero
Ajanvaraus varmimmin ma-pe 8.00-9.00. 

Perheohjaaja
Pia Nummila
p. 0401268 740

perheneuvolan sähköpostiosoite:
perheneuvola@somero.fi

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

Perheasioiden sovittelija

Mikäli sovittelijana toimiva henkilö saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.

Perheasioiden sovittelun sisällöstä säädetään avioliittolaissa, mutta sosiaalihuoltolain mukaan se kuuluu kunnallisiin sosiaalipalveluihin.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 14 § (Finlex) 

Avioliittolaki 234/1929 20 § (Finlex)

Avioliittolaki 234/1929 21, § (Finlex)

Avioliittolaki 234/1929 23, § (Finlex)

Lastensuojelulaki 417/2007, 25 § (Finlex) 

Perheasioiden sovitteluun päästäksesi ota yhteyttä perhepalveluiden työntekijöihin. Tarkemmat yhteystiedot sivun oikeassa reunassa. 


PARISUHDE- JA ERONEUVONTAA SOMEROLLA

Someron sosiaalitoimen perhepalveluissa tarjotaan somerolaisille ilmaista parisuhde- ja eroneuvontaa. 

Parisuhdeneuvonta tarjoaa keskusteluapua parisuhteen ongelmiin. Voit tulla keskustelemaan puolisosi kanssa tai yksin. Keskustelemme yhdessä luottamuksellisesti ja etsimme yhdessä keinoja onnellisempaan parisuhteeseen ja tasaisempaan perhe-elämään.

Eroneuvonta tarjoaa ensitietoa avo- tai avioeroa harkitseville tai avioeroa jo hakeneille vanhemmille. Keskustelemaan voivat tulla vanhemmat yhdessä tai yksin. 

Vanhemmuus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat vanhempien erotessa. Eroneuvonnassa paneudutaan eroasioihin lapsilähtöisesti. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eron jälkeistä vanhemmuuden muutosta ja auttaa vanhempia löytämään uudenlainen ja turvallinen yhteistyövanhemmuuden malli parisuhteen päättymisen jälkeen.

Parisuhde- ja eroneuvontaa antavaan Tiina Hämäläiseen saa yhteyden puhelimitse, whatsappin tai sähköpostin kautta. Tapaamiset voidaan järjestää sosiaalitoimiston tiloissa, kotona tia muussa sovitussa paikassa.

"Tule keskustelemaan mieltäsi askarruttavista asioista yksin tai yhdessä. Ota rohkeasti yhteyttä. Mikään asia ei ole liian pieni tai liian suuri." 

Tiina Hämäläinen
p. 044 7791 222
tiina.hamalainen@somero.fi


Päivitetty ER/22.1.2020

 


Pyydä apua

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

Yhteystiedot 

Johtava sosiaalityöntekijä
Maija Mero
p. 044 7791 220                                                      
Sosiaalityöntekijä
Kati Lastunen (virkavapaalla 31.12.2022 asti)

Vt. sosiaalityöntekijä
Iina Rosnell
p. 044 7791 442

Sosiaaliohjaaja
Tiina Hämäläinen
 p. 044 7791 222


Sosiaaliohjaaja
Kaisa Sakkinen
p. 044 7791 444 

Perhetyöntekijä
Henna Aalto
p. 044 7791 221

Perhetyöntekijä
Kaisu Kesänen
p. 040 1268 229

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kirsti Heikkonen
p. 040 1268 236

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan puhelinaika on arkisin ma-ke klo 12.00-13.00.

 

Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225
fax: (02) 7488 332
sähköposti sosiaalitoimisto(a)somero.fi