Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Jätevesi

Someron keskustaajaman jätevedet johdetaan jäteveden keskuspuhdistamolle, joka on kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön jäteveden jälkikäsittelyyn denitrifioiva Dynasand- hiekkasuodatuslaitteisto. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mustjokeen. Toiminta on luvanvaraista. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.5.2008 antaman ympäristöluvan mukaisesti jätevedenpuhdistusprosessin ja puhdistetun  jäteveden on täytettävä taulukossa olevat ehdot. Lupaehdot kiristyivät 1.1.2013 alkaen biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen sekä fosforin ja typen poistotehon osalta. Taulukossa on myös vuoden 2016 toteutuneet tulokset puhdistamon käsittelytehon osalta.

Päästösuure/ aine
Lupaehto
Enimmäis-pitoisuus, mg/l
Vuoden 2018 toteutuma, mg/l
Lupaehto
Puhdistus- teho, % min.
Vuoden 2018 toteutuma, %
BOD 7atu108,2
95
94
COD Cr6026
8595
Fosfori, P0,40,13
9596
Ammoniumtyppi, N *) 62,6
8594

 BOD 7atu ja COD Cr kuvaavat jäteveden hajoamiseen tarvittavaa hapenkulutusta.

Kokonaistypen poistotehon pitää olla 60% vuosikeskiarvona laskettuna.

Ympäristöviranomaiset seuraavat puhdistamon toimintaa erillisen ohjelman mukaisesti. Puhdistamoliete kompostoidaan suljetussa tilassa ja toimitetaan ulkopuoliselle urakoitsijalle edelleen hyödynnettäväksi.

Vuonna 2018 jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin noin 740 000 m³ jätevettä.