Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Oikaisuvaatimus

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksua koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:
- johon päätös on kohdistettu tai
- jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Someron perusturvatoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä kirjallista oikaisuvaatimusohjetta, katsotaan tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Someron perusturvatoimisto/oikaisuvaatimus
Jänistie 1,
31400 Somero
Puh. 040 1268225
 
perusturvatoimisto@somero.fi

Aukioloajat: ma-pe 9.00-15.00.