Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Maksukatto

Alla lueteltujen asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa (2022). Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään 22,80 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Someron terveyskeskuksen tietojärjestelmä kerää maksukaton toteuttamiseksi tietoja suoritetuista asiakasmaksuista. Maksuja koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä terveyskeskukselle edellyttää palvelun käyttäjän suostumusta. Muut kuin Someron terveyskeskuksen maksut huomioidaan, mikäli maksuista toimitetaan laskukopiot ja maksukuitit.

Asiakasmaksukattoa kerryttävät maksut (vuosi 2022)

- terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelu
- poliklinikan antama tutkimus ja hoito
- päiväkirurginen toimenpide
- suun ja hampaiden tutkimus ja hoito lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja
- suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
- terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito
- sarjassa annettava hoito
- päivä- ja yöhoito
- tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
- lyhytaikainen terveydenhuoltolain 67 §:n mukainen laitoshoito ja lyhytaikainen sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettu laitospalvelu
- terveydenhuoltolain 29 §:n (2 mom. 7 kohta) mukainen lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjakso, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle

Maksukattoa laskettaessa EI oteta huomioon:

- maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain, liikennevakuutuslain (460/2016), potilasvakuutuslain (948/2019) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta
- maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentin mukaan rinnastetaan kunnan asukkaaseen.
- Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Edellä tarkoitetuista palveluista saa periä maksun, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle annetaan hakemuksesta vapaakortti. Vapaakortti on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti julkisen terveydenhoidon yksiköissä koko maassa. Kun asioidaan Someron ulkopuolella, tulee vapaakortti esittää aina käynnin tai hoidon yhteydessä. Someron terveyskeskuksessa annettua vapaakorttia ei tarvitse esittää. Someron ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioidessa Someron terveyskeskuksessa.

Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä oikeutensa palautukseen. Vuonna 2022 määrättyjen asiakasmaksujen perusteella tulee vapaakorttia ja mahdollisia maksujen palautuksia vaatia viimeistään vuoden 2023 aikana. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Vaatimukset maksukuitteineen tai muualta myönnettyine vapaakortteineen tulee toimittaa Someron kaupungin perusturvatoimistoon osoitteella:

Perusturvatoimisto/maksukatto
Anne Manni
Jänistie 1,
31400 SOMERO

p. 040 1268 450

anne.manni@somero.fi

tai

perusturvatoimisto@somero.fi