Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Linkkejä

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi 2019 – 2025

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001 ja 2008. Vuonna 2013 laatusuositus uudistuu huomioon ottamaan ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja uusimman tutkimustiedon. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa. Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä.

Suositus on edeltäjiensä tapaan tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää oman toimintansa suunnittelussa ja arvioinnissa monet muutkin tahot, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän loppuraportti. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa linjataan omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Ohjelma kattaa toimeksiantosopimukseen perustuvan sopimusomaishoidon ja muun omaishoidon.

Ympäristöministeriö: Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat 65 vuotta täyttäneet ihmiset. Ennakointiin ja varautumiseen liittyvät toimenpiteet koskevat myös tätä nuorempia väestöryhmiä. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä tulee olemaan vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa. Asuntojen määränä tämä tarkoittaa noin miljoonaa asuntoa.

Hallitusohjelmassa vuonna 2011 sovittiin, että valmistellaan poikkihallinnollinen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Siihen sisältyvät olemassa olevan asuntokannan korjaaminen, uudenlaiset asumisratkaisut ja palveluasumisen kehittäminen, asuinalueiden kehittäminen ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyvät kysymykset.

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi.

(Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012: 10)

Euroopan parlamentin vuonna 2008 hyväksymässä kannanotossa nostetaan esiin muistisairauksien kasvava merkitys kansanterveyden ja -talouden kannalta ja kansallisten muistiohjelmien tarve yhtenä varautumisen työvälineenä. Suomen ohjelma on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

(Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013: 16)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä on laatinut ehdotuksen kansalliseksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoite- ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2014–2020. Ohjelma sisältää 92 toimenpidettä, jolle kullekin koordinaatioryhmä on osoittanut vastuutahot. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmilla tarkoitetaan tässä ohjelmassa muita kuin työssä ja liikenteessä sattuneita tapaturmia.

Liikunta ja ikääntyminen - Liikkeellä voimaa vuosiin

(Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2013: 5)

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia harjoittaa liikuntaa suositusten mukaisesti. Kohderyhmänä 60+ eläkkeelle siirtyvät, 75+ itsenäisesti asuvat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset.

Vanhuspalvelulaki

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980.