Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Luvat ja maksut

Tälle sivulle on kerätty Someron kaupungin ympäristönsuojelutoimen sivuilla esitettyjä erilaisia lupa- ja ilmoituslomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä ympäristöhallinnon sivuille tai kaupungin omiin hakemuksiin. Lisätietoja tarpeellisista luvista ja lomakkeista voit kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä. Ilmoitusten ja lupien käsittelystä perittävät maksut ovat sivun alalaidassa.

Ympäristölupa
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirastot eli Somerolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on määrätty, mikä viranomainen myöntää luvan millekin hankkeelle. Yllä olevassa linkissä on ympäristöluvan hakemiseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita. Eräät ympäristövaikutuksiltaan pienet toiminnot ovat sellaisia, että ympäristölupamenettely korvataan rekisteröintimenettelyllä.

Vesilain mukainen lupa
Vesilaissa (587/2011) määritellään ne tilanteet, joissa lain mukainen lupa tarvitaan. Tällaisia hankkeita ovat esim. sillan rakentaminen vesistön yli tai vesi- ym. johdon rakentaminen vesistön ali. Luvantarve ei koske vain suuria toimenpiteitä. Myös kesämökkiläisen arkiset toimet saattavat vaatia luvan, kuten esimerkiksi ojan patoaminen, laiturin rakentaminen sekä rannan ruoppaus ja pengerrys. Vesiluvasta ja sen tarpeellisuudesta voi kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Vesistöä muuttaville ja ympäristöä pilaaville toiminnoille tarvitaan usein vesilain tai ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Jos tarvitaan lupa molempien lakien perusteella, riittää yksi hakemus ja hankkeelle annetaan yksi lupa.

Melua ja tärinää aiheuttava toiminta.
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen ajankohtaa. Hankkeen meluilmoitustarpeesta voit kysyä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Ympäristönsuojelulomakkeet maataloudessa
Maataloustuotannossa ympäristösuojelulain mukainen lupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014) on esitetty määräyksiä mm. lannan varastoinnista ja käsittelystä. Poikettaessa määräyksistä tulee tehdä valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi lantaa pellolle patteroitaessa.

Ilmoitus vesirakennustyöstä
Yli 500 m3 ruoppaus tai vesikasvien niitto edellyttää aina aluehallintoviraston lupaa. Alle 500 m3 ruoppauksista on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen. Jos ojitus ei vaadi lupaa, siitä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle. Lisäksi 100 m3 vuorokaudessa ylittävästä vedenotosta on ilmoitettava ELY-keskukselle.

Maisematyölupa [PDF]
Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta), puiden kaatamiseen ja muuhun näihin verrattavaan toimintaan.

Somerolla maisematyölupaa voidaan edellyttää asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueilla, myös ranta- ja yleiskaava-alueella, mikäli kaavamäräyksessä tästä mainitaan. Maisematyölupahakemuksen käsittelee ympäristönsuojelusihteeri. Maisematyölupaa ei tarvita asemakaava-alueillakaan vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi yksittäisten pihapuiden kaataminen katsotaan useimmiten vaikutuksiltaan vähäiseksi. Ennen puiden kaatoa tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen ryhtymistä tulee ottaa yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin, joka arvioi mahdollisen maisematyöluvan tarpeen.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, huleverkostoon ja / tai viemäriin liittämisestä [PDF].
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittelyn myötä jokaiselle toiminta-alueella sijaitsevalle kiinteistölle, joilla on rakennuksia, tuli velvollisuus ja myös oikeus liittyä järjestettyyn vesihuoltoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos liittyminen verkostoon muodostuu kohtuuttomaksi eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista tai asianmukaista hoitamista toiminta-alueella ja kiinteistön vesihuolto voidaan muutoin hoitaa asiallisesti. Asiasta lisää ympäristönsuojelun Vesihuolto-sivuilla.

Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta [PDF]
Mikäli vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, huleverkostoon ja/tai viemäriin liittämisestä perustellaan sillä, että liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi taloudellisten syiden takia on täytettävä myös lomake "Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta" ja liitettävä hakemukseen todistus/todistukset nykyisistä kuukausituloista ja viimeisin verotuspäätös/-päätökset.

Jätemaksun kohtuullistaminen, jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ja naapurien kesken yhteinen jäteastia, osittain sähköisesti täytettävänä word-tiedosto ja pdf-tiedosto
Aikaisemmin asumattomat kiinteistöt voitiin hakemuksesta vapauttaa järjestetystä jätteenkuljetuksesta. Nykyisin näin ei ole, mutta asumattomuudesta tai muusta syystä johtuen kiinteistön jätemaksua voidaan kohtuullistaa. Hakemus on tehtävä Forssan kaupungin jätelautakunnalle.
Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on taajama-alueella tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein ja haja-asutusalueella vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli biojäte kompostoidaan asianmukaisessa kompostorissa, sekajäteastian tyhjennysväli taajama-alueella voi olla neljä viikkoa ja haja-asutusalueella kahdeksan viikkoa.
Kiinteistön jätteenkuljetus voidaan hoitaa sopimalla siitä jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai käyttämällä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestelmiä. Usein naapureiden kannattaa käyttää yhteistä jäteastiaa, jolloin siitä on kirjallisesti sovittava. Sopimuksesta on toimitettava yksi kappale ympäristönsuojelusihteerille. Yhteisen jäteastian käyttämisestä on tavallaan kysymys myös, kun loma-asunnon jätteet halutaan tuoda vakituisen asunnon jäteastiaan. Tämä sallitaan, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin.

Jätevesisuunnitelma [PDF]
Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) määrätään sangen yksityiskohtaisesti, mitä jätevesien käsittelyä koskevasta suunnitelmasta on ilmettävä. Suunnitelma on laadittava rakennuslupahakemuksen liitteeksi rakennettaessa uudisrakennus, jota ei liitetä kunnalliseen viemäriin tai tehtäessä tällaiseen vanhaan rakennukseen korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudisrakentamista. Suunnitelma on laadittava myös uusittaessa jätevesijärjestelmä vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Jätevesijärjestelmästä on oltava myös käyttö- ja huolto-ohjeet.

Jätevesiselvityslomake (sähköisesti täytettävä word-tiedosto) tai (tulostettava PDF). Asetuksen 157/2017 mukaiset jätevesien puhdistusvaatimukset tulee vanhoilla kiinteistöillä saavuttaa pääsääntöisesti 31.10.2019 mennessä. Kiinteistöjen, joiden jätevesijärjestelmä on hyväksytty rakennusluvassa vuonna 2004 tai myöhemmin, järjestelmä on todennäköisesti kunnossa. Jätevesiselvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Poikkeaminen jätevesien kunnostusvaatimuksista, poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä [PDF]. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen kunnostusvaatimuksista voi hakea poikkeusta pohjavesialueella ja enintään 100 m päässä vesistöstä erityisistä syistä. Poikkeuksen edellytyksenä on, että joko ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai jätevesijärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan tai teknisesti kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Poikkeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja se raukeaa tilanteen muuttuessa. 

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä sisältää ohjeet lomakkeen täyttöön ja tarvittaviin liitteisiin. Jokaisesta käsittelyjärjestelmästä täytetään lisäksi LIITE 2 ja selvitys poikkeamiselle annetaan erillisillä liitteillä (3A/3B/3C/3D). 

Ympäristönsuojelun-taksat.pdf
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat sisältävät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnassa perittävät käsittelymaksut.

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 

Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fiSomeron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]