Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö


Ajankohtaista

Tiedote hulevesiasiaa 2023

 

HULEVEDET

Mikä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Huleveden vaikutusalueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Someron kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta. ’

Vuonna 2023 huleveden vaikutusalueeseen ei ole liitetty uusia alueita eikä tehty muutoksia.

Hulevesimaksu

Hulevesimaksun käyttöönotto perustuu lainmuutoksiin, joiden seurauksena kaupungin ja Someron Vesihuolto Oy:n vastuun- ja kustannustenjako muuttui 1.1.2018 alkaen.

Hulevesimaksusta on päättänyt kaupunginvaltuusto. Maksu voidaan lain nojalla periä kiinteistön omistajilta tai haltijoilta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 103 n §).

Hulevesimaksu on vuosittainen, toistaiseksi voimassa oleva.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Hulevesijärjestelmiin luokitellaan avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät, kosteikot, hulevesiviemärit sekä katurakenteeseen kuuluvat huleveden johtamiseen tarkoitetut eri rakenteet.  

Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eli pääsääntöisesti asemakaava-alueen sisäpuolella ja sen läheisyydessä olevia kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.   

Hulevesimaksuista saadut tuotot käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Lasku on kohdennettu 31.7.2023 omistajarekisteritietojen perusteella, joten uusimpien kiinteistökauppojen tiedot eivät ole välittyneet laskutusrekisteriin. 

Hulevesimaksu peritään lähtökohtaisesti vain yhdeltä kiinteistöomistajalta, vaikka kaikki kiinteistönomistajat vastaavat maksusta yhteisvastuullisesti.

Korjauksia kiinteistötietoihin tehdään edelleen rakennusvalvontaan tehtyjen kirjallisten ilmoitusten ja selvitysten mukaan. Pelkkä puhelinsoitto ei riitä muutoksen hakemiseen.

Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta

Jos saamasi lasku on mielestäsi hulevesipäätöksen (Kval 11.12.2017 § 88, Tekltk 26.11.2019 § 130) vastainen, voit tehdä hulevesimaksusta kirjallisen muistutuksen.

Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Muistutuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen:

tai

Muistutus on vapaamuotoinen asiakirja, johon tulee kirjata seuraavat tiedot:

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus ilmoitetulle tilille. Muistutukset käsitellään kaupungin teknisessä lautakunnassa.

Laskutusperusteet

Somerolla hulevesimaksu koostuu 49 euron perusmaksusta sekä kiinteistön kokoon ja käyttötarkoitukseen perustuvasta kertoimesta. Ranta-alueella maksu puolittuu 24,50  euroon. Alle 40 m2 kokoisia rakennuksia ei laskuteta. Kiinteistön pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan maapinta-alaa, ei kiinteistöllä olevien rakennusten pinta-alaa.  

Hulevesimaksuun on oletuksena otettu kiinteistön asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Toisinaan kaavan mukainen käyttötarkoitus ei vastaa todellisuutta, vaan esimerkiksi teollisuus- tai rivitalotontilla voi olla omakotitalo. Virheet käyttötarkoituksessa korjataan kaupungin rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan ja lopullinen lasku määräytyy todellisen käyttötarkoituksen mukaan.

Tontilla voi olla myös useita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus vaihtelee esim. siten, että samalla kiinteistöllä on omakotitalon lisäksi pieni verstas tms. Tällaiset tilanteet tarkistetaan kohtuullisiksi tapauskohtaisesti siten, että hulevesimaksu määräytyy lähtökohtaisesti tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisesti, perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Lisätietoa asioista taulukon jälkeen liitetyistä internetosoitteista.

Kiinteistöt on jaettu neljään luokkaan käyttötarkoituksen perusteella:

Luokka 1:

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4Tavallinen alue


Ranta-alue
Maksuluokat:

Kiinteis- tön pinta-ala m2

Taksakerroin

Hulevesi maksu €

Taksakerroin

Hulevesi maksu €

Maksuluokka 1:
Omakoti/paritalot,

0,7

49,00 €

0,7

24,50 €

vapaa-ajan asunnot jne.Maksuluokka 2:
Rivi/kerrostalot jne.

alle 3000

2,5

175,00 €

2,5

87,50 €


3000-5000

4,5

315,00 €

4,5

157,50 €

 

5000-10000

7,5

525,00 €

7,5

262,50 €


10000-25000

13

910,00 €

13

455,00 €

 

yli 25000

13

910,00 €

13

455,00 €

Maksuluokka 3:
Liike/toimisto/julkinen/

alle 3000

3

210,00 €

3

105,00 €

urheilu/

3000-5000

5,5

385,00 €

5,5

192,50 €

varasto/pysäköintirakennus

5000-10000

9

630,00 €

9

315,00 €

jne.

10000-25000

13,5

945,00 €

13,5

472,50 €

 

yli 25000

13,5

945,00 €

13,5

472,50 €Maksuluokka 4:
teollisuusrakennus/

alle 3000

3

210,00 €

3

105,00 €

teollisuusvarasto jne.

3000-5000

5,5

385,00 €

5,5

192,50 €

 

5000-10000

9

630,00 €

9

315,00 €


10000-25000

13,5

945,00 €

13,5

472,50 €

 

yli 25000

13,5

945,00 €

13,5

472,50 €

Lisätietoa hulevedestä löydät netistä esim. näiltä sivuilta:

Someron kaupunginvaltuuston päätös, pöytäkirja 11.12.2017 § 88:

http://ktweb.somero.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KVAL&pvm=11%2e12%2e2017%2017%3a00

Someron teknisen lautakunnan päätös, pöytäkirja 26.22.2019 §130:

http://ktweb.somero.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=TEKLTK&pvm=26%2e11%2e2019%2018%3a00

Yleistä asiaa:

http://www.ymparisto.fi/hulevedet

http://www.syke.fi/hankkeet/hule