Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Tielautakunta

Tielautakunta ja sen tehtävät

Yksityistielaissa määriteltyjä tehtäviä varten kaupungilla tulee olla monijäseninen toimielin, tielautakunta, jona ei voi toimia kaupunginhallitus. Somerolla kaupungin tielautakuntana toimii Someron kaupungin ympäristölautakunnan kolmijäseninen tiejaos. Tiejaoksen tehtävät on pääsääntöisesti määritelty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 §. Tielautakunnan tehtäviä ovat, milloin asiasta ei päätetä maanmittauslaitoksen toimituksessa tai asianosaiset eivät ole voineet muuta sopia:

Hakemusasiat:

 1. Tiekunnan perustaminen olemassa olevalle tielle (YksTL 50 §).
 2. Olemassa olevan tien tai tieosan liittäminen tiekuntaan, tiekuntien yhdistäminen, tiekunnan jakaminen tai tiekunnan lakkauttaminen (YksTL 69 §).
 3. Tieoikeuden myöntäminen olemassa olevalle tielle (YksTL 9.1 ja 10.1 §).
 4. Tieyksikköjen vahvistaminen olemassa olevalle tielle (YksTL 9.1, 10.1, 23 ja 64 §).
 5. Käyttöoikeusmaksujen ja niiden muutosten määrääminen metsätielle (YksTL 25, 26 ja 30 §).
 6. Uuden tieosakkaan määrääminen maksamaan korvauksia tiekunnalle koskien tien tekemisestä aiheutuneista kustannuksia 15 vuoden sisällä tien rakentamisesta (YksTL 24 §).
 7. Korvausten määrääminen tien yksiköiden tai käyttöoikeuden vastaisesta käytöstä aiheutuneista kustannuksista (YksTL 31 §).
 8. Korvausten määrääminen koskien liittymän kunnossapidon laiminlyönnistä aiheutuneita kustannuksia (YksTL 32 a §).
 9. Korvausten määrääminen kiinteistön omistajan kärsimästä haitasta YksTL mukaisen toimen vuoksi (YksTL 33 §).
 10. Korvausten määrääminen käyttöoikeuden haltijalle oikeuden menettämisestä YksTL mukaisen toimen vuoksi (YksTL 34 §).
 11. Korvausten määrääminen tilapäisen käytön tai kulun sekä luvattomasti tapahtuneen tien käytön tai muun alueen käytön tienä osalta (YksTL 83 §)
 12. Tien jakaminen kunnossapito-osuuksiin (YksTL 32 §).
 13. Tieoikeuden lakkauttaminen ja tienpitovelvollisuudesta vapauttaminen (YksTL 28.2 §).
 14. Tiekunnan toimielimen jäsenen tai varajäsenen määrääminen (YksTL 58.3 §).
 15. Rakennuskiellon asettaminen enintään 12 metriä leveälle vyöhykkeelle tien keskiviivasta laskien Liikennettä vaarantavan luonnonesteen poistaminen tiealueen ulkopuolelta (YksTL 19.1 ja 20.1 §).
 16. Veräjän ja puomin pitämistä koskevan kiellon antaminen ja kumoaminen (YksTL 18 ja 20.1 §).
 17. Liikennettä vaarantavan luonnonesteen poistaminen tiealueen ulkopuolelta (YksTL 17.2 §).
 18. Tehdyn tien tieoikeuden mukaisuudesta tai tieoikeuden oikeasta käytöstä syntyneen erimielisyden ratkaiseminen (YksTL 52 §).
 19. Tien tilapäistä käyttöä koskevan luvan myöntäminen (YksTL 80.2 §).
 20. Tienkäytön kieltämisestä päättäminen kaikilta tai joiltakin moottori- tai hevosajoneuvoilta (YksTL 80.3 §).
 21. Muun alueen käyttö tilapäisesti tienä koskevan luvan myöntäminen (YksTL 81 §).
 22. Väliaikaisen kulkuoikeuden myöntäminen tietä myöden tai muutoin toisen alueen kautta (YksTL 82 §)
 23. Väliaikaisen tieoikeuden myöntäminen tietoimituksen suorittamisen muun pysyvän käyttöoikeuden selvittämisen ajaksi (YksTL 8, 9, 10.1, 82 a §).
 24. Tienpitoa koskevan erimielisyyden ratkaiseminen, milloin osakkaat eivät muodosta tiekuntaa (YksTL 71 §).
 25. Tienpidon toimenpiteestä aiheutuneisiin kustannuksiin osallistumaan velvoittaminen, milloin osakkaat eivät muodosta tiekuntaa (YksTL 71 §).

Valitusasiat

 1. Valitus tiekunnan kokouksen päätöksestä (YksTL 70 §).
 2. Valitus laittoman maksuunpanon perusteella (ns. perustevalitus) (YksTL 88 §).

Someron kaupungin yksityisiä teitä koskevat avustuspäätökset tekee ympäristölautakunta.´

Tielautakunnan toimitus

Tielautakunta kokoontuu epäsäännöllisin välein käsiteltävien asioiden edellyttämässä aikataulussa; Ei-kiireelliset asiat pyritään toimituskustannusten minimoimiseksi käsittelemään saman kokouspäivän aikana. Kutsu tielautakunnan kokoukseen tulee toimittaa asianosaisille siten, että se on jätetty postin kuljetettavaksi vähintään 10 päivää ennen toimitusta.

Tielautakunnan kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa puhevalta on kuitenkin vain asianosaisilla ja heidän asiamiehillään. Lautakunta voi lisäksi kutsua kuultavaksi tarvittaessa asiantuntijoita. Tästä poiketen itse päätöksentekovaihe on salainen. Toimituksessa tehdyt ratkaisut esitellään asianosaisille sekä samalla ilmoitetaan siitä, miten muutoksenhaussa on meneteltävä. Tielautakunnan on ratkaisussaan annettava päätös kaikkiin esitettyihin vaatimuksiin, jotka kuuluvat tielautakunnan toimivallan piiriin - lisäksi päätös on perusteltava. Jos päätöstä ei voida antaa toimituskokouksessa tulee toimitusta siirtää kokouksessa määrättävään ajankohtaan, jolloin asianosaiset tietävät, milloin päätös on saatavilla.

Tielautakunnan toimituksesta on pidettävä pöytäkirjaa, joka on asetettava yleisesti nähtäville pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten muutoksenhakuaika alkaa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen asian tiedoksi seitsemän päivää sen jälkeen, kun päätöksestä tiedottava kirje valitusosoituksineen on jätetty postin kuljetettavaksi. Tietoimituksessa läsnä olleiden asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä toimituskokouksessa, jossa päätös on julistettu.

Tielautakunnan toimituspäätökset ovat lähtökohtaisesti aina täytäntöönpanokelpoisia heti päätöksentekohetkestä mahdollisesta valituksesta huolimatta. Tästä poikkeuksen muodostavat lain yksityisistä teistä 90 § luetellut asiaryhmät, joista tielautakuntaa koskevat:

 


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi