Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Neuvonta

Someron kaupunki tarjoa Someron kaupungin alueella sijaitsevien yksityisten teiden tiekunnille ja osakkaille neuvontaa yksityisiin teihin liittyvissä asioissa. Lisäksi Someron kaupunki pyrkii tuottamaan tiekunnille hyödyllistä aineistoa ja ohjeistusta. Neuvontaa varten tiekuntia pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin maankäyttöinsinööriin.

Seuraavat ohjeet ja neuvot on pääsääntöisesti suunnattu tiekunnan omaaville yksityisille teille. Järjestäytymättömän tiekunnan osalta osa neuvoista saattaa olla tienpitoon ja tien hallinnoimiseen sopimattomia tai täysin virheellisiä.

Neuvoja tiekunnan toimintaan

Tiekunnan kokouskutsusta:

Tiekunnan kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, josta tulee käydä ilmi vuosikokouksen osalta tienpitoa koskevista merkittävistä asioista, joita kokouksessa käsitellään; Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, joita kokouksessa käsitellään.

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa edellisten varamies.

Kutsu on toimitettava postin välityksellä tai muulla tavoin (esim. itse postilaatikoihin jakamalla) tieosakkaille; Toinen tapa kutsua kokous koolle on julkaista ilmoitus paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla kirjeitse kokouksesta ulkopaikkakuntalaisille. Kutsut on jätettävä postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettava osakkaille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Jos kokouksessa aiotaan vahvistaa kuluvan tai seuraavan vuoden tie- ja käyttömaksuja, tulee asiasta olla maininta kokouskutsussa. Maksuunpanoluettelo tulee asettaa tieosakkaiden ja muiden nähtäville 14 päivän ajaksi ennen kokousta. Nähtävilläpitopaikasta pitää myös tiedottaa kokouskutsussa.

Laiminlyönnit kokouskutsun suhteen muodostavat kokousissa tehtävistä päätöksista helposti valitusperusteen, jolloin kokous voidaan joutua uusimaan.

Tiekunnan kokous:

Tiekunnan kokous tulee pitää kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivat tieosakkaat ole tiekunnan kokouksessa toisin päättäneet.

Tieosakkaat päättävät tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan on pääsääntöisesti pidettävä kokous kerran vuodessa. Yksityistielaki antaa tieosakkaille mahdollisuuden päättää, ettei kokousta pidetä joka vuosi. Päätös tehdään tiekunnan kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Enemmistö ratkeaa kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden yksiköiden perusteella. Kokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi.

Niille yksityisille teille, joille on perustettu tiekunta, on laissa annettu säännöksiä ja ohjeita päätöksentekoon. Tärkeä lähtökohta on, että tieosakkaat päättävät tienpitoon liittyvistä asioista ja muista tiekunnan asioista tiekunnan kokouksessa. Aivan kaikista tiekunnan asioista tiekunta ei voi päättää itsenäisesti - esimerkiksi tiekunnan purkaminen tai jakaminen sekä tieosakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien lakkauttaminen tai muuttaminen vastoin tieosakkaan tahtoa ovat sellaisia asioita, että niistä päätöksen tekee tielautakunta. Toisaalta hyvin monesta tiekunnan asiasta päätöksen voi tehdä tiekunnan kokouksen lisäksi tiekunnan valitsema hoitokunta taikka toimitsijamies. Seuraavassa kuitenkin lista asioista, joista tiekunnassa voi päättä vain tiekunnan kokous (YksTL 64 §):

Tiekunnan kokousessa päätökset tehdään enemmistöperiaatteella ja tätä varten kokouksen alussa todetaan läsnäolijat ja heidän edustamiensa tieyksiköiden määrä. Mikäli päätöksistä joudutaan äänestämään tulee muistaa seuraavat perusasiat:

Tiekunnan kokouksesta tulee pitää pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa. Pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan ja vahvistavat tarkastuksen tuloksen allekirjoituksillaan. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja tulee olla viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksen päättymisestä asianomaisten nähtävänä.

Tiekunnan kokouspöytäkirjasta tulee antaa pyydettäessä otteita. Mikäli tiekunta ei kokouksessaan ole päättänyt erityisesti kokouspöytäkirjan lunastuksesta, tulee ote antaa ilmaiseksi.

Tiekunnan toimielimet:

Tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varajäsenet valitaan korkeintaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hoitokuntaan tulee kuulua kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Mainittuihin tehtäviin voidaan valita muukin kuin tieosakas. Tiekunnan toimielimeen ei voida valita ketään ilman henkilön suostumusta.

Hoitokunta valitsee varsinaisen jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai varajäsentä ovat saapuvilla.

Tiekunnan toimielimen tehtävät on lueteltu laissa yksityisistä teistä 67 §.

Tiekunnan nimenkirjoitusoikeus:

Tiekunnan nimen kirjoittaa toimitsijamies tai hänen sijaisensa taikka, jos tiekunnan asioita hoitaa hoitokunta, kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä yhdessä.

Tiekunnan toiminta ja laki:

Tiekuntaa ja sen toimielimiä käsitellään yksityistielain 7. luvussa (§ 58 - § 70), joista asioista edellä selostettujen lisäksi mainittakoon:

tiekunnan kokouksessa päätettävät asiat § 64
toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävät § 67.

 


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi