Tekstikoko
 
 

Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden keräämistä, kierrättämistä, kuljettamista, uudelleenkäyttöä ja loppusijoittamista kaatopaikoille. Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätteistä syntyviä haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.

Somerolla jätehuollon toteuttamisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa 16 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan Forssan jätelautakunnassa. Ympäristötoimi puolestaan valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Salontien varressa jätevedenpuhdistamon yhteydessä on jäteasema, jonka aukioloajat ilmenevät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilla.

Somerolla toimii 3,5 hehtaarin suuruinen maankaatopaikka, jonka yrittäjänä toimii HS-Kuljetus Oy, p. 0400 120 821, Koljontie 140, 31400 Somero. Tämä Sylvänän kylässä toimiva maankaatopaikka toimii myös kiviaineksen, betoni- ja tiilijätteen, lumen, kantojen ja muun puhtaan puuaineksen sekä jäteasfaltin käsittelypaikkana ja välivarastona.

Someron jätehuoltomääräykset

Someron jätehuoltoasioissa noudatetaan Forssan jätelautakunnan hyväksymiä määräyksiä. Niissä säädetään muun muassa jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, astioiden tyhjennysvälistä, kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Jätteiden kuljetus

Jätelain (646/2011) mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Jätteenkuljetus voidaan hoitaa myös sopimalla yhteisen jäteastian käyttämisestä naapurin kanssa. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja yksi kappale on toimitettava ympäristönsuojelusihteerille.

Jätteenkuljetusyrityksiä:

Likakaivojen tyhjennystä:

Raaka-ainetta, romua vai jätettä?

Jätelain mukaan ensisijaisesti on pyrittävä vähentämään jätteen syntyä. Syntyvä jäte on pyrittävä hyödyntämään aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikalle jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknikisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Kierrätetyt materiaalit voidaan hyödyntää teollisuudessa sitä paremmin mitä paremmin lajittelu on tehty. Materiaalien hyödyntäminen ei ole mahdollista, jos niiden joukossa on liikaa sinne kuulumattomia epäpuhtauksia tai jos ne kerättäisiin kaikki samaan jäteastiaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lajitteluohjeita.


Hyötyjätteitä ja kotitalouden ongelmajätteitä otetaan vastaan Someron jäteasemalla ja hyötyjätteitä myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hyötyjätepisteissä. Kotitalouden pakkausjätteitä otetaan vastaan Rinki Oy:n ekopisteessä. OsoitteessaKierrätys.info on valtakunnallinen hakupalvelu, josta löytyvät lähimmät keräyspisteesi mm. akuille, paperille, kartongille. Keräyspisteet löytyvät kunnan nimellä tai osoitetiedollasi.

Jätteenpoltto

Puutarhajätteen polttaminen on asemakaava-alueella kielletty. Risuja, oksia ja puhdasta kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta ja sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa kiinteissä lämmityslaitteissa ja uuneissa. Muu jätteenpoltto on kielletty.

Taajama-alueen ulkopuolella edellä mainittuja puuperäisiä jätteitä ja puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten oksia ja hakkuutähteitä saa polttaa myös avotulella. Muiden jätteiden poltto on myös taajama-alueen ulkopuolella kielletty. Poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille ja siitä tulee sopia heidän kanssaan ennen polton aloittamista. Paloturvallisuudesta on tietenkin myös huolehdittava.

Kompostointi

Kiinteistöillä saa kompostoida kiinteistöllä syntyvää biojätettä. Komposti on rakennettava ja hoidettava niin, etteivät eläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Muun kuin puutarhajätteen kompostointia ei saa sijoittaa 15 m lähemmäs kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä metriä lähemmäs tontin rajaa. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman naapurin suostumusta vahvistetussa kaavassa tai hyväksytyssä rakennuslupakuvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

Kierrätystä ja kirpputoreja:

Lisää tietoa paikkakunnan kirppiksistä kirppikset -sivustolta, jonne on pyritty listaamaan mahdollisimman monen suomalaisen ja Suomessa sijaitsevan kirppiksen tiedot

Jätelautakunta

Somero kuuluu Forssan jätelautakunnan yhteistoiminta-alueeseen. Jätelautakunnan yksi keskeisin tehtävä on tiedottaa alueella tehdyistä viranomaispäätöksistä sekä päätetyistä toimintamalleista. 

Jätelautakunnan nettisivuilta alueen asukkaat saavat tietoja myös esim. jätehuollon järjestämisen vaihtoehdoista,  voimassaolevista jätetaksoista, palvelutasosta, kuljetusjärjestelmistä ja jätehuoltomääräyksistä.

Jätelautakunnan sivut on nyt avattu ja sinne lisätään materiaalia vähitellen. 

www.jateltk.fi 

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 
Timo Klemelä
p. 044 7791 284
timo.klemela(a)somero.fi


Someron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]

 

Linkkejä